First stage (BTC/PTC)

प्रथम तहको खण्डगत (कव/ब्राउनी, स्काउट, भेन्चर र रोभर/रेन्जर) इकाई नायक तालिम
वि.टि.सि./पि.टि.सि. कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

View here/download