Registration Renew Manual

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले नेपाल स्काउट ऐन, २०५०(संशोधन सहित) र नेपाल स्काउट नियमावली, २०७८ मा उल्लेख भएको दर्ता नवीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाका आधारमा प्रदेश स्काउट कार्यालय, स्थानीय स्काउट कार्यालय, इकाईहरु र स्काउट, स्काउटर एवं आयुक्त, पदाधिकारीहरुको सदस्यता दर्ता तथा नवीकरणको लागि यो दर्ता नवीकरण निर्देशिका तयार गरी लागू गरेको छ ।

नेपाल स्काउटका इकाईहरु र स्काउट, स्काउटर, सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक, राष्ट्रिय प्रशिक्षक एवं आयुक्त, पदाधिकारीहरु नेपाल स्काउटमा पहिलो पटक दर्ता र बार्षिक रुपमा नवीकरण हुँदै जानु पर्दछ । हरेक इकाईले नेपाल स्काउटको सदस्यता सम्बन्धी Online Portal मा आफ्नो इकाईका स्काउट सदस्यहरुलाई दर्ता गराई इकाई तथा ब्यक्तिगत स्काउट सदस्यता नम्बर प्राप्त गर्नु पर्दछ । साथै, प्रत्येक स्काउटर, सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक एवं राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु इकाईमा अनिवार्य रुपमा दर्ता/नवीकरण हुनु पर्दछ ।

Nepal Scouts’ Registration Renew Manual – Download / View Online

Launched on 13 March 2022.