Fourth Stage (Woodbadge)

चौथो तहको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी कार्यविधी सम्बन्धमा ।

नेपाल स्काउटको चार तहको तालिम प्रणाली अनुसार सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गराउन सम्बन्धित निकाय (प्रदेश स्काउट कार्यालय) हरुले गर्नुपर्ने सहयोग र सहजीकरणका कार्यहरुको जानकारीका लागि नेपाल स्काउट रा.प्र.का., तालिम विभागद्धारा चौथो तहको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी कार्यविधी तयार गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

View or Download